Täydennysrakentamisen hyödyt taloyhtiölle

Tapulikaupunki
Kuva/Bild: Patrik Lindström

Taloyhtiöt voivat saada täydennysrakentamisesta taloudellista hyötyä. Täydennysrakentamisesta saatuja tuloja voi käyttää esimerkiksi taloyhtiön remonttikustannusten rahoittamiseen. Parhaimmillaan täydennysrakentaminen mahdollistaa asuntojen arvon ylläpitämisen remontein: remonteista aiheutuvat rahoitusvastikkeet pysyvät kohtuullisina täydennysrakentamisesta saatavien tulojen avulla.

Täydennysrakentamisella on mahdollista saada rahoitusta myös viihtyisyyttä ja teknisiä parannuksia tuoviin hankkeisiin. Esimerkiksi energiankulutuksen pienentämiseen tähtäävät toimenpiteet on kustannustehokkainta toteuttaa peruskorjausten yhteydessä. Myös hissin rakentamista vanhaan taloon voidaan rahoittaa täydennysrakentamisesta saatavilla tuloilla. Kaupungin hissiprojekti neuvoo hissien hankkimiseen ja hissiavustuksiin liittyvissä asioissa.

Täydennysrakentamisesta saatavan taloudellisen hyödyn määrä on aina tapauskohtaista. Se riippuu muun muassa tontin sijainnista, rakennettavuudesta, ympäristöstä sekä mahdollisuudesta järjestää piha ja autopaikat uudella tavalla. Mahdollisuudet kannattaa selvittää.

Remontit ja lisärakentaminen kannattaa joskus yhdistää, esimerkkinä rakennuksen laajentaminen julkisivuremontin yhteydessä. Lisärakentamalla voidaan joskus jopa välttyä joiltain remonteilta. Vaikkapa lisäkerroksen rakentamisen yhteydessä rakennukselle saadaan uusi katto, jolloin erillistä kattoremonttia ei tarvita.

Mistä tuloja voisi saada?

Kaupungin vuokratontilla kaupunki voi ostaa uuden rakennusoikeuden mukaisen vuokratontin osan, jos se on erotettavissa omaksi tontikseen. Kaupunki maksaa pääsääntöisesti 40 % rakennusoikeuden markkina-arvosta, valitulla täydennysrakentamisen alueella 50 %.

Lue lisää Täydennysrakentaminen kaupungin asuinvuokratonteilla -linjausten kohdasta 4.3. (sivu 11).

Uudella menettelyllä taloyhtiö voi myös sopia rakennusoikeuden myynnistä valitsemalleen taholle. Tällöin kaupunki tekee maanvuokrasopimuksen taloyhtiön sopimuskumppanin kanssa tavanomaisin vuokraehdoin. Rakennusoikeuden vuokrataso on markkinaehtoinen.

Omistustonteilla uuden rakennusoikeuden voi myydä ulkopuolisen toteutettavaksi. Lisärakentaminen, esim. rakennuksen jatkaminen tai korottaminen omassa taloyhtiössä, tarjoaa asukkaille mahdollisuuden päästä uuteen asuntoon oman yhtiön sisällä. Taloyhtiö voi myös myydä osan tontistaan ja saada tuloja tätä kautta.

Täydennysrakentamisen hyötyjä asuinalueelle

Täydennysrakentaminen voi hyödyttää koko asuinaluetta. Monilla alueilla palvelutarpeet muuttuvat samalla kun palveluiden käyttäjät vähenevät. Vanhoilla asuinalueilla asumisväljyys usein kasvaa, kun esimerkiksi vanhemmat jäävät isoon asuntoon asumaan lapsien muutettua pois. Kaupunginosien väestömäärän laskiessa alueen palvelut menettävät käyttäjiä. Täydennysrakentamisen avulla alueelle saadaan uusia asukkaita, jotka tukevat nykyisiä palveluita ja houkuttelevat uusia.

Uudistuotannolla voidaan myös monipuolistaa alueen asuntokantaa eli rakentaa lisää vaikkapa perheasuntoja tai pieniä asuntoja. Täydennysrakentaminen tarjoaa mahdollisuuden rakentaa lisää sellaisia asuntoja, joita alueella kaivattaisiin. Näin alueen asukkaille voidaan tarjota heidän asumistarpeitaan paremmin vastaava koti omalta asuinalueelta. Esimerkiksi väestön ikääntyessä tarve esteettömille, hissillisille asunnoille kasvaa. Monissa kaupunginosissa on myös pulaa perheille soveltuvista asunnoista.

Täydennysrakentaminen tuo kaupunkikuvaan uusia kerrostumia. Joillakin vanhoilla alueilla yhtenäinen arkkitehtuuri voi olla toivottavaa, mutta monilla alueilla moninaisuus tuo toivottua piristystä. Uusi ilme nostattaa asuinalueen viihtyvyyttä ja kiinnostusta. Täydennysrakentamisen yhteydessä kaupunki parantaa usein kulkuväyliä, puistoja ym. Täydennysrakentamista suunnitellaan aina kunkin rakennuspaikan ja alueen lähtökohdista.

Kaupungin hyödyt ja tavoitteet

Helsingin asukasmäärän kasvaessa uusia asuntoja tarvitaan jatkuvasti. Kaupungin tavoitteena on kaikkien kaupunginosien elinvoimaisuus, myönteinen kehitys ja keskinäinen tasapaino. Täydennysrakentaminen tukee edellisten tavoitteiden lisäksi myös kaupungin ilmastovaikutusten torjuntaan liittyviä tavoitteita.

Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma