Kompletteringsbyggandets fördelar för bostadsaktiebolaget

Tapulikaupunki
Kuva/Bild: Patrik Lindström

Bostadsaktiebolag kan få ekonomiska fördelar av kompletteringsbyggandet. Inkomsterna från kompletteringsbyggandet kan till exempel användas för att finansiera bostadsaktiebolagets renoveringskostnader. I bästa fall möjliggör kompletteringsbyggandet att upprätthålla värdet på bostäderna genom renoveringar: de finansieringsvederlag som föranleds av renoveringar förblir rimliga med hjälp av inkomster från kompletteringsbyggandet.

Med hjälp av kompletteringsbyggande är det också möjligt att få finansiering för projekt som leder till trivsel och tekniska förbättringar. Åtgärder som syftar till att minska energiförbrukningen är till exempel mest kostnadseffektiva vid renoveringar. Även byggande av en hiss i ett gammalt hus kan finansieras med inkomster från kompletteringsbyggande. Stadens hissprojekt ger råd i frågor som gäller anskaffning av hissar och hissbidrag.

Storleken på den ekonomiska nyttan av kompletteringsbyggandet varierar alltid från fall till fall. Det beror bland annat på tomtens läge, byggbarhet, miljö samt möjligheten att ordna gården och bilplatserna på ett nytt sätt. Det lönar sig att utreda möjligheterna.

Det lönar sig ibland att kombinera renoveringar och tillbyggnad, till exempel att utvidga byggnaden i samband med fasadrenovering. Med hjälp av tillbyggnad kan man ibland till och med undvika vissa renoveringar. Till exempel i samband med byggandet av en extra våning får man ett nytt tak för byggnaden så att det inte behövs någon separat takrenovering.

Var kan man få inkomster ifrån?

På stadens arrendetomt kan staden köpa en del av en arrendetomt enligt den nya byggnadsrätten, om det går att stycka den till en egen tomt. Staden betalar i regel 40 % av byggnadsrättens marknadsvärde, på utvalda områden för kompletteringsbyggande 50 %

Läs mer i punkten 4.3. i riktlinjerna för Kompletteringsbyggande på stadens bostadsarrendetomter (sida 11, på finska).

Med det nya förfarandet kan bostadsaktiebolaget även fritt sälja den nya byggnadsrättens tomtdel till en part som det har valt. Då ingår staden markarrendeavtal med bostadsaktiebolagets avtalspart på allmänna arrendevillkor. Hyresnivån för en byggnadsrätt är marknadsbaserad.

På ägda tomter kan man sälja den nya byggnadsrätten för att genomföras av en utomstående. Tillbyggnad, till exempel förlängning eller höjning av en byggnad inom ett eget bostadsaktiebolag, ger invånarna möjlighet att komma in i en ny bostad inom det egna bolaget. Bostadsaktiebolaget kan även sälja en del av sin tomt och få intäkter på detta sätt.

Kompletteringsbyggandets fördelar för bostadsområdet

Kompletteringsbyggandet kan vara till nytta för hela bostadsområdet. På många områden förändras servicebehoven samtidigt som användarna av tjänsterna minskar. I gamla bostadsområden ökar ofta boenderymligheten när till exempel föräldrarna stannar kvar i den stora bostaden efter att barnen flyttat ut. I takt med att folkmängden i stadsdelarna minskar förlorar tjänsterna i området användare. Med hjälp av kompletteringsbyggande kommer nya invånare till området som stöder de nuvarande tjänsterna och lockar nya.

Med nyproduktion kan man också diversifiera bostadsbeståndet i området, det vill säga bygga till exempel fler familjebostäder eller småbostäder. Kompletteringsbyggande ger möjlighet att bygga fler bostäder som skulle behövas i området. På det sättet kan man erbjuda områdets invånare ett hem som bättre motsvarar deras boendebehov, i sitt eget bostadsområde. Till exempel när befolkningen åldras ökar behovet av tillgängliga bostäder med hiss. Många stadsdelar har också brist på bostäder som är lämpliga för familjer.
Kompletteringsbyggande ger nya lager i stadsbilden. I vissa gamla områden kan en enhetlig arkitektur vara önskvärd, men i många områden ger mångfald den önskade stimulansen. Det nya utseendet ökar bostadsområdets trivsamhet och attraktivitet. I samband med kompletteringsbyggandet förbättrar staden ofta farleder, parker och så vidare. Kompletteringsbyggandet planeras alltid från utgångspunkterna för varje byggplats och område.

Stadens nyttor och mål

I takt med att Helsingfors invånarantal ökar behövs det ständigt nya bostäder. Stadens mål är livskraft, positiv utveckling och ömsesidig balans mellan alla stadsdelar. Utöver de föregående målen stöder kompletteringsbyggandet också stadens mål att bekämpa klimatpåverkan.

Åtgärdsprogrammet Kolneutralt Helsingfors 2035 (på finska)