Olika former av kompletteringsbyggande

På en stor tomt kan det finnas utrymme för en helt ny byggnad. Då avstyckas en del av den befintliga tomten som kan säljas eller hyras ut till en byggherre.

Ibland finns det en bra plats för en ny byggnad vid gränsen mellan två tomter–då är det möjligt att bilda en ny tomt som är avstyckad från två granntomter. Även stadens mark kan ibland anslutas till den nya tomten som bildas.

En ny byggnad på bostadstomten

En ny byggnad kan byggas som en del av ett befintligt bostadsaktiebolag. Detta gör man till exempel när bildandet av en ny separat tomt inte lyckas av en eller annan orsak.

Att höja byggnaden

Bärande konstruktioner i många flervåningshus tål byggandet av extra våningar. För höjning av en befintlig byggnad finns det även fabrikstillverkade typlösningar som gör det möjligt att förkorta byggtiden.

För att bygga extra våningar krävs det ofta en planändring. Ibland kan det vara möjligt att få ett undantagsbeslut för att bygga en extra våning i stället för till exempel vindsvåningen.  

Förlängning eller utvidgning av en byggnad

I vissa fall kan man bygga en utvidgningsdel i byggnaden till exempel i husets gavel. För att en byggnad ska kunna förlängas krävs det oftast en planändring. Tillbyggnader kan även göras lägre än den nuvarande byggnadens höjd för att bostadsaktiebolag ska få till exempel en takterrass eller ett gröntak för att liva upp det allmänna intrycket.

Ändring av utrymmets användningsändamål

Om det finns utrymmen i fastigheten som används ringa kan det vara möjligt att ändra dem till bostadsbruk. En ändring av ett utrymmes användningsändamål kan kräva en detaljplaneändring eller ett beslut om undantag.

Mer information om ändring av användningsändamålet finns på webbplatsen Myndighetsstyrning av reparationsbyggande som upprätthålls av Miljöministeriet. 

Vindsbyggande

Särskilt i gamla byggnader finns det ofta vindsutrymme där bostäder kan byggas. Utrymmets höjd är den avgörande faktorn vid fastställandet av vindens lämplighet för bostadsbyggande. Förutom detta påverkas ärendet bland annat av frågor om skydd.

Inom stadens byggnadstillsynstjänster sköts centraliserat ansökningar om tillstånd för vindsbyggande och ‎övervakning under arbetet. Mer information om vindsbyggande hittar du här.

Att riva en byggnad och bygga en ny

I vissa fall kan det vara motiverat att riva de befintliga byggnaderna och ersätta dem med nya, speciellt om de befintliga byggnaderna är i mycket dåligt skick. Att riva och ersätta byggnader med nya är ovanligt, men på så sätt kan man ibland lösa en utmanande situation.  

Exempel på projekt

På vår webbplats hittar du exempel på olika former av kompletteringsbyggande (på finska).